Koninklijk Besluit 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het havenbedrijf

 • Artikel 1:
  Er wordt een paritair comité opgericht (...) dat bevoegd is voor de werknemers die hoofdzakelijk havenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten:
  alle werknemers en hun werkgevers die in de havengebieden als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten, d.w.z. alle behandelingen van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen.

Er wordt verstaan onder:

 • Alle behandelingen van goederen:
  a. goederen: alle goederen, met inbegrip van containers en vervoermiddelen, slechts uitzondering gemaakt voor:
  - de aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en vloeibare grondstoffen voor de raffinaderijen, de chemische nijverheid en de opslag- en transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties;
  - vis aangevoerd met vissersvaartuigen;
  - vloeibare gassen onder druk en in bulk.
  b. behandelingen: laden, lossen, stuwen, ontstuwen, omstuwen, storten, trimmen, klasseren, sorteren, calibreren, stapelen, ontstapelen, alsmede samenstellen en ontbinden van eenheidsladingen.
 • De met deze goederen in verband staande bijkomende diensten: markage, wegen, meten, cuberen, controle, ontvangen, bewaken, afleveren, nemen van stalen en verzegelen, schoren en ontschoren.
 • Instellingen: afdaken, loodsen, laad-, los- en opslagplaatsen en magazijnen.
 • Bevoegdheidsgebied - Havengebieden:
  ...
  Voor Gent. Het gebied begrensd door twee rode lijnen op een plan gevoegd bij het besluit genomen op 19 december 1966 door de gemeenteraad van de stad Gent. De eerste dezer grenslijnen begint aan het linkerhoekhuis van de Dampoortstraat en het Dok, doorsnijdt het Handelsdok langs een lijn lopende over de Dampoortbrug naar het rechterhoekhuis van het Octrooiplein en de Koopvaardijlaan, de oostelijke aflijning van de Koopvaardijlaan tot aan de Afrikalaan; de oostelijke aflijning van de Afrikalaan, doorkruist de ringspoorweg tot aan het kruispunt van de Vliegtuiglaan en de Hoge Weg, de oostelijke aflijning van de President J.F. Kennedylaan tot aan de noordelijke stadsgrens, de grens van het grondgebied tot aan de westelijke trekweg in zuidelijke richting tot juist voor de Ringvaart waar de westelijke aflijning wordt gevolgd van de Rijksweg tot over de wegbrug (W 18), gaat langs de Pantserschipstraat, de Zeestraat, de Wondelgem- en Wiedauwkaai, waarvan zij de aflijning volgt tot aan de stuw van het Tolhuis, doorsnijdt het eilandje van de Tolhuissluis en de stroomopwaartse sluisdeur van het Tolhuissas, loopt langs de huizen der Sassekaai, tot aan de Muidebrug, doorkruist de Voormuide; bezoomt de huizen van het Dok (pare huisnummers), van het Stapelplein en het Dok (onpare huisnummers) tot aan de hoek van de Dampoortstraat, waar zij haar uitgangspunt weer bereikt.

  De tweede grenslijn bepaalt de binnenomtrek der haven volgens een kringloop, die begint aan het gebouw gelegen hoek Muidepoort en Houtdoklaan, doorsnijdt de Muidepoort en bezoomt de huizen van de Terneuzenlaan. Zij doorsnijdt verder de ringspoorweg, loopt langs de afsluiting van die spoorweg tot aan de Meulestedesteenweg, doorsnijdt de Voorhavenlaan, loopt langs de oostelijke aflijning van de Voorhavenlaan, volgt de oostelijke aflijning van de Meulestedekaai tot aan de noordzijde van het Redersplein, de noorderaflijning van de Meeuwstraat om zo de Port Arthurlaan te bereiken, waarvan zij de westeraflijning volgt tot aan de Pauwstraat, die zij doorsnijdt, evenals de ringspoorweg om de gronden te bezomen ten westen van het Houtdok tot aan de Muidepoort, volgt dan de westelijke aflijning van de Houtdoklaan, waar zij haar uitgangspunt vervoegt. Ten slotte een strook van 50 meter breed langs beide oevers van het gedeelte van de Ringvaart gelegen tussen het Kanaal van Terneuzen en de sluis te Evergem en tevens een strook van 50 meter breed langs beide oevers van het gedeelte van de Moervaart gelegen tussen het Kanaal van Terneuzen en de Bailybrug te Mendonk ; bedoeld wordt de brug die de verbinding maakt over de Moervaart tussen de Spanjeveerstraat en Mendonkdorp.

  Aan het Kluizendok behoort tot het havengebied de zone begrensd door enerzijds het kanaal Gent-Terneuzen, en anderzijds een lijn die vertrekt aan het kanaal ter hoogte van de Averijevaart, de stadsgrens volgt tot aan de kruising ervan met Doornzele Dries en vervolgens deze weg tot aan het kanaal.

Overzicht wettelijk kader